sponsor

sponsor

Slider

تحصیلات

سپورت

تجارت

تصاویر

فلم

ویدیو های جدید

 • احبار عاجل

  سلاید شو

  اخبار

  زیبایی

  گردشگری

  میوزیک

  بازی های کمپیوتری

  Popular Posts

  Recent Tube

  Business

  Technology

  Life & style

  Games

  Sports

  Fashion

  اوزبیک لر تاریخ یفراغی دن ... نظم قیلگن من

   
   
   اوزبیکیم نیـنگ تاریخــی نورقویاش یارقین لیگیــــن
  یاغدولیک بیـــرگن ساچیــب عالـم ارا آیدیـن لیگیــن
  ایکی مینگ ییل دن بولیب آرتق گوزه ل تورک پایه سی
  کون چیقردن باش کوترگن اوزبیکیم ، تورک آیه ســــی
  تورک گلشن ریشه ســـی ، اوزبیک ایلیــم گــل یاله دور
  اوزبیکیــم بـــول گلشــن ایــچره تورک ایـله وصاله دور
  اوزبیکــی ، اوزبیــک ایـلیـم گــه بولــدی آلتـایی حـساب
  ایکــی مینــگ آلدین بویان دن باشله نیب سوزلش ثواب
  چیــــن و ماوراءالنهــریــن تا خــراسـان گــــل آچـر
  آمودریا ، سیـــردریا ، ســاحـــلی گـــه نــور ساچــر
  سغـــدی مو یا ساک و ماساجیت و خـــــوارزم ایـل لری
  بیــر بولیــب فـرغـانـه و یغـنـوب ویا هــــم باکــتری
  قارلـــــوق واویغور وقیرغیز لـر بولیب اوزبیک ایله
  ییتی ســـو، یارکند و کاشغــرهـم ختن اوزبیک بیله
  بیرله شیب اوزبیک ایلی بیرلیک ده تــــورکستان بولیب
  سیحون و جیحون ایله آق هون ایلی بیر جـــــــان بولیب
  ایکی میـنگ ییــل ییلگری کوشــانی دوری دین خبــر
  تورک ایلی دولت قــورش گه باشــله گـن دور بار اثـــر
  تا بوکــون تورت دوره دین آگه بیلیـمدان لـر یازیــــب
  بیــش میــــلاد سـده سیــگه ایسکی دوران ایتکزیـــب
  سیحــــون و جیحـــــون ایچنده باکتری، اویشون ، تخار
  قـانغـلـی و قـــوم هــون ویفتـلــــی تورکــی تـــبــــار
  ایکـی دوره آلتــی دیــن اون ایکی میــلاد گه ایتیــب
  قــــوم خاقان و قره خــــان کیــلدی لـر دوران چکیـب
  ییتـی سـو،آلـتـای و تورکستان شــرقیــدیــن کیلیب
  چیگیــــل و تــــوقوز اوغوزلر، توخسی بیرله بیربولیب
  سـدۀ سکیـــزگـه چــه دولـــت قــــوروب خـاقـانی لر
  اول زمـان صحرا یشه ش لیک اوزگریب قشلاق و شهر
  صنعـت و مالـدارچیـلیک همـده زراعت پیشه ســـی
  باشقه ایل لر بیرله بولــــدی باغله نیش اندیشه سـی
  قلعۀ مُغ کیـم سمرقـنـد دیـن کیـلیـب قـــولگه اثــر
  کــورسـه تر ایل لر ایچـــنده قانچه فرهنگـی خبــر
  بیــر بولیـب اوزبیــک ایلـــی تـا سدۀ سکیــز، بویان
  کیـــلدی اسلام یولیگه کیم قانچــــه خدمت ایله بـان
  شهر لر رونق آلیــب تینچ لیــک یولیگــه ایش قیلیـــب
  یاغــــدولیک ساچـــدی وایرکین لیک یشه ش گه تانلیب
  اون میـــلاد دوریـگه بولــدی فیـــؤدالـی تمــــام
  ایکـــی یوزییـل لیک ایقیــلدی دور ســامـانـی نظـــام
  کیــلدی دولـت گه قــره خان ، غـزنــوی لر ایلـلــری
  مــــاوراءالنـهرو خـــراسان اجـره تیــب تشکیل لری
  قـــره خــان لــر اهـــــل تــورک اولادۀ افـــراسیاب
  ایردی لـر، تاریخ ارا بار دور اولردین فصـل و بــاب
  بولــدی ایلیــک خانیـه دولت گـه شــهـرت صولتــی
  چیگیـــل و یغـما و قارلـــوق ایــل لری نینگ قدرتـی
  تورک ایلـی افـــراسیاب لر سوردی دوران کوپ ییلـی
  قنچــه لر قیـلـدی ترقی ایـش قیلیــب اوزبیک ایلـی
  چـــون ایـپک یولـی بنا بولـدی تجـــارت باشله نیــب
  تشقـری یورت لر بیلن ، باغـله نیش یولی آچیــلیــب
  بـاش کوتـردی معرفـت دین دهــر ارا اوزبیـک تیلـی
  کوپ قیلیب خدمت ، کتاب لر یازدی لر فرهنگ ایلـی
  اول ادیـب محمــود حسیـن کاشغری اوغـلی حشــــم
  اول کـه دیــوان لغــات الـتــــورک نی قیــلـدی رقـم
  یـازدی یوســف اول قـتادغـوبیـلیــک آتــلـی کتـاب
  تورک واوزبیک تیل لری فرهنگی دین بولگی حســاب
  چــون عتبــة الحــقــایــق ، احـــمد یـوگـناکـی دیـن
  اول حــدیقـــه العــارفـیـن ، یازدی اسحـاق آفــرین
  چون اوچینچی دوره دوراون اوچ واون تورت سده سی
  هم ماوراءالنهـر، خراسان ایـردی چنگیــز برده ســی
  اصلی دین ایردی مغول برلاس و قاوچیــــن ، نوکـــوزی
  یــاووت و اونگــــوت وبیـسوت واپـــــردی ، ســلـدوزی
  قـالـــــدی لــر ماوراءالنــهر اوزبیـک لریگه قوشیلیـــب
  دشــت قـبچـاق و خـراسان بیـرلــــه اوزبیک تانلیـــــب
  دورۀ تورتیم که اون تورت تا اون آلتـــــی دوری دور
  اوزبیـکیـم گـه قنچـه شـان وعـلـــــم و دانش کورینور
  قیــلدیــلر کـشور کشـائی تیــمـــوری ، شیــبانی لــر
  آلـدی لرهنـدوسـتان ، مـلک عــرب ، ایــرانــــی لــــر
  بولــدی اوزبیـک لربــــــو دوران شــاه و سرتاج هنــر
  اول زمان یولـدوزلری تا بـــــول زمان آیدیـن ساچـــر
  سوت بولیـب لفـظ دری، اوزبیـک تیلـــــی بولدی شکــر
  هر کونی ینگی قویاش دین بولدی یارقین،کون چیقــر
  شاعــر و هـم یازوچـی لرقیــلدی لر خـــدمت چنـــان
  تــــا جـهان گـه چـقـنه دی فـرهنگیمیز چــون گلستان
  گــرچــه سکـاکی ، اتـائی و خجــنـدی بــار ایــدی
  چـــــون نـوایی دیـک بـو ایلگه فاضلـی درکـــار ایـدی
  گــوهــــر دانـش نـوایــــی ، نـسل اوزبیـک افـضلـی
  شــــاعــر فـــرزانـه ، بـزم علـم و فــرهنــگ مشعلــی
  میــرنـظام الـدیـن نــوایی، ایردی تدبیرلیک کیشـــــی
  تــــا وزارت مسـندیـگـه ییـــتــی دولـــت گـه ایــشی
  یــازدی کـــوپ اوتیـز اثر دیـن هـم رساله تا کتــاب
  یـــادگار قـویـدی اوزیـدیـن ایــل ارا ، جــاری ثـــواب
  قـــالدیریب اوزبیـک تیلـــی گه خمسه ینگلیغ بیر کتاب
  قیلدی لر اوزبیک ایلی گـه کتته خدمت اول جنــــاب
  قالــدی بیـزلرگـه قالـردور تـا ابــد دوران سوریــب
  تــــورت دیـوان و لسـان الطیــر و محبـــوب القلـوب
  هـــم مجــالــس النــفایـــس ، محـاکــمـۀ اللـغـتیـن
  معـرفـت قـنـدیـلی گه پـارلـرچو شین و میـــم وعیـن
  یـــــازدی دیــوان غـزل سـلـطـان حـسیـن بـایـــقرا
  شـاعـر و فـرهــنگ سیــــور، اول فـاضـل و فرمانروا
  تیموری دوریگــه بولـدی بیــر اولوغ عالــم نصیـب
  بولدی اول سلطان وزیری، بیرنوایـــی دیـک ادیــب
  بیــرتمان آیدیـن ساچیـب دوران بابـر شـاه ظهــیـر
  بیرله شیب اوزبیک گه خدمت قیلدی بیرام خــان وزیر
  یازدی بـابـــرنامـه و دیــوان اشــــعـار بیــنظیـــــر
  عـالم و فــرهـنگ سیــور، اول شاعــر و شــــاۀ کبیـر
  تیمــوری دورانـی کیــیتی ، کیـلـدی لـر شیـبانـی لر
  خــدمـــت فـــرهـنگ اوزبیــک قیلدی لر شیـبانـی لر
  کــــوپ کتاب تألیف ایتیـــب اوزبیک تیلی بـولدی عیان
  دیـنـــی وعــرفـانـی و تـاریــخ لـر بـولدی بیـــان
  کیلــدی لـراون آلتــی یوزییل دین کیین خوارزمی لر
  خیــــوه دیــن ایناقـیه قـومــــی گه قـول بیـردی ظفــر
  ایـــش بیلن فرهنـــگ بیلن ایــــل بولدی آیدین روشنــا
  تــــورک شجره سیــــن ابوالــغازی یازیــب دور پُربها
  شیـــبانـــی اولاده سـی بلــخ و بـخــارا نـی آلیـــب
  قــوردی اشترخانـی دولت ساحــه نـــی ایککی بولیب
  مـــــونس خـــوارزمــی و فیروز، فرهنـــگ اهل دیـن
  یـــــازدی لـرچــــون آگـهـی ، دیـوان اشـعار آفــرین
  نــــادره بیـگـم ، امیــر و قــــــاری و مشــرب ، ادا
  فــــــرقت ومخمــور و وصلـــی اهــــل فرهنگ و رسا
  قیـــــده دورمحـــزونه و خـاطـــــف ، محـیی ، قندوزی
  هـــــم مقیمی ، آگهـــی وخصلت ، اوزبیـــــک یولدوزی
  ایــردی یــوسف منشــی وهمـــت ، بــــو گلشـن بلبلی
  میــربا هــر جـوزجـانی ، میـر چـوچـوک سرپلــی
  ایلـــــه دی دیــوان اشعار بیــــــرله تاریخ دیـن یازیب
  تیــــل بیلن فرهنــــگ بیلن عمــــر عزیزیــــن اوتکـزیب
  نـــادر افشــار شـاه ترکـمـــان اوتی دنیـا دین کیـتیـب
  کیلـــدی قـدرت گـــه رحیمـخان منغیت ، دولت قوریـــب
  باشله نیب اون آلتی دین تا بولدی اون توقوز ییلــــی
  یوزنی قـوش میـلاد بیـله تاریخ گــه ییـتگی سنبـلــــی
  اون توقـوز ایگیـرمـــه ییل دین ییلگــــری میلاد ییـلـــی
  شـــاه لیـــک ســــوردی امیـــر و شـاه لر اوزبیـک ایلی
  تـــاکه کیـــردی اون تـــوقوز یوزییل گــه تاریخ ،روسیه
  خیــــــوه دیــــن بیــردی شکـست دولـــــت اینـــاقـیه
  منغیـــه شــــاه لـر رحیــــم خـــان ، شاه مـراد و دانیار
  هــــم نصــرخــــان وامیــرعبدالاحـــد ، اوزبیـــک تبار
  بلشـــویـــک لـر جــــوریدن قیـــلدی امیــرعــــالم فرار
  کییــتی کابــــل ســاری اندیـــــن جــانـب دارالـــقرار
  مینگیه لرآلــــدی لـر فـرغانه ، خــوقـنـد دولتــــی
  دوریــگه قیلـــدی عمرخــــان انچه فــــرهنگ خــدمتی
  آمــو دریـــا باشیــــدیـــن هــم بلـــخ دیــن تا میـمـنه
  کـــوردی فرهنگ کــوپ مشقـت هــم فغان دورآزگیـنه
  بلشویــک لــــر کیلدی باستی ، قالدی سیندیردی بوزیب
  ینگـــی دوران بیــــرله فرهنــــگ بشقه شیوه لر توزیب
  ایتمیش ییل نینگ اوتکزیب زحمت چیکیب اوندن بویان
  اوزبیکستان بولـدی معمارلیـک یولیـگه زیــب و شـــان
  آمودریـا دیـن بویـان افغانســـتان تورک ایــل لــری
  ایلیک ییل آلدین بویان کـم تاپتــــی رونــق تیل لــــری
  ایکی مینگ ییـــل اوتی باشلــندی بوکون ینگی زمـــــان
  بولدی قیرق میلیون دین آرتق نسل اوزبیک بــــی گمان
  باش کوتردینگ اوزبیکیم فــرهنگ ایله هـــریان کوتـــر
  نوبتیـنگه تیل بیـلن مشعـل نـــی بیــر میــدان کوتـــر
  "واحـــدی" قیـلـــدی رقـم تاریـخ اوزبیـــــک معنــوی
  ایله دی" جاویـــد" رقم اوزبیک تیلـــی گـــــه مثنوی
  "جاویدا" قیلـــدینگ رقـــم بیرگل قالیب قیـــرق یاشگـه
  تیــل نـــی گویـــا قیل ایتوشسـم مین خداییـــم قاشیـگه
  هر زمان یاردم بیــریـب نــوری، کــریمـــی ، واحــــدی
  انتظارلیک اوتـــی " جاویــد " سینگه استــاد و احـــدی
  جـــوزجـــانـــان سرپُلیــم هــر گلشنینگ پُر گـل کورای
  مهد فرهنـــگ و هنر کورســـم دیسـم سرپُـل کــــورای
  دیپلوم انجنیر احمد جاوید جاوید انتظار
  4 دلو 1391 ، سرپل

  جان جان قوزیم باسمه سراندازیمنی ( فولکلور قوشیق)

  جان جان قوزیم باسمه سراندازیمنی ( فولکلور قوشیق)
  تصنیف و آهنگ : حرمتلی  صدرالدین انتظار دن .
  جان جان قوزیم باسمه سراندازیم نی
  عاشق بولسنگ کوتره سن نازیم نی
  ........
  پیشاننگدن مین چیقمه دیم آی بولیب
  کویشینگ گه یاپیشمه دیم لای بولیب
  ایکاو یاتسک بیر کویلک گه جای بولیب
  جان جان قوزیم باسمه سراندازیم نی
  عاشق بولسنگ کوتره سن نازیم نی
  ........
  عاشق لیک سودا سی توشتی باشیمغه
  قرا کوزلیک یاریم کیلگین قاشیمغه
  رحم ایله گین کوزدن آقگن یاشیمغه
  جان جان قوزیم باسمه سراندازیم نی
  عاشق بولسنگ کوتره سن نازیم نی
  ........
  عاشق بولسنگ کویوب یانوب اوتارسن
  صبر ایله سنگ یار قوینیدین توتارسن
  کییتی بیرسنگ مرادینگغه ایتارسن
  جان جان قوزیم باسمه سراندازیم نی
  عاشق بولسنگ کوتره سن نازیمنی
  .........
  قاش لارینگ نی قراسیدن اورگیلای
  ساچ لارینگ نی جلا سیدن اورگیلای
  قول لارینگ نی حنا سیدن اورگیلای
  جان جان قوزیم باسمه سراندازیم نی
  عاشق بولسنگ کوتره سن نازیمنی

  -بو فولکلور قوشیق نینگ توپلاووچیسی و همده تصنیف و کمپوز ایتیب اوقیگن صدرالدین انتظار 1345 ییلی آرکستر گلشن نینگ باشلیغی بولیب ، سرپل شهریده ، اورتاق لری بیلن : شفیع جان عظیمی ، اعظم جان عظیمی و باشقه لر......

  ا لــوغ تـــیـــــــمـــور


  تـون آقـشـام بـاغ ارا بـلـبــل تـرنـم بـیـش و کـم چـیـکـتـی                 خـلایـق تـلـپـشـن تـیـنـگـلـب حـلاوت دمـبـــدم چــیـکـتـی
  نی فـارم نـوحـه ایـردی تـیـلـبـه دل لـر قـیـتـه جـان آلـدی                 نی ایـزگـو نـغـمـه ایـردی عـشـق ایلی مـیل صنم چیکـتی
  بـولـذ ت لـی صـدا دن انـچه مسـت و شـــادمـان ایـرد یـم                 کـونگـل سـوزگه تیـل آچتی، بـرماغـم عـزم رقـم چیکـتی
  اولـوغ تـیـمـور صـفـاتـیـن کـویـله ماقـقـه خامه تـپرآتـدیم                 قـولاغـیـمگه خـرد احـســنـت دیب فـرحـتـلی دم چـیـکـتی
  نـی دولـت سـایـه سـالدی باشـیـنگه ای قــرداشیم بولکون                حـســد اهـلی اویاتـگـن طالـعـیـند ن رنـج و غــم چـیکـتی
  جهان ایـسکـیردی اما اوتمـشـیـنگ تـصـویری تابان دور                آچـون کوزگـوسـیـده تورکانه فـخـریـنگـنی عـجم چـیکتی
  ایـسیق قـویـنـینگـده باتور یشـنه گـن صاحب قــران لربار               صلابت تـخـتی اوزره هــر بیـریـسی جام و جـم چـیکـتی
  سـیاســت نـیـنگ بـیـریک اربابی ایـردی تـیـمـور فـا تح                 اونـیـنگ آلـدیـده شـه لـر تیزبوکوب باشـینی خـم چـیکـتی
  سـوا شـه قـهــرمـانـلـیـک اوزیـد ن اویـلـه کــورســا تـی                 کـه اوتـروسـیـده بـیردم هـم چـیـدالـمی خصم رم چـیکـتی
  عــدالـت نـیـنگ قــویـاشی پارلـه تـیـب یـاروتی دورا نی                 سـیـوگـیـلی سایه سی آسـتـیده ایـل ایـرکـین قـدم چـیـکـتی
  نه یـلـغـوز ربع مـسـکـون یرمـیـده ایـردی بیریک خاقـان                بـیـلـیـم معـراجی گه هـم قـد چوزیب اولکن حشم چیکـتی
  بـیـلم بابـیـده قــورگـن یورتی نی قــوتــلـوغ بـنـادورکـیـم                 قـویاش آلـتـین سـپورگـیـسـین اوتی هـرصـبحـدم چـیکـتی
  اد ب اربـا بــنـی دایـــــم ســــیـوردی احـتــــرام ایــــلـب                  بـیـلـم دانـلـراونـیـنـگ دور انـیـده نـاز ونـعــم چـیـکــتــی
  مـعـــا نـی اهـــلــی ابــداعــی ا ثـرلـــر ایـتـــیـلـر ایـجــاد                  مـعـارف سـیـوگـیـچـی سـلـطانـیـمـیز دسـت کـرم چیکـتی
  بـیـزه لــدی انـچه بیـت لـر مـعـرفــت شـیـرازه سی بیرله                زمـان بـرماغـی هــر بـرگـنـی گـنـج مـغــتـنـم چـیـکـتــی
  الوغ بیگ مـیـنگ و سـیکـز یولدوزاسرارینی کشف ایلب               قــوانـچ اوجــی اوزا تـاریخ بـویی چـه عــلــم چـیــکـتــی
  هـــزار گـلــزاریـنـی انـداغ گـوزه ل یـشــناتی باســیـنـقـر                اونـیـنگ رعـنـالـیـگـیـدن رشـک طاووس حـرم چـیکـتی
  تـمــد ن مـشــعـلـیـن یـا قــدی "بـابـر" هـــنـد مـولـکـیــده                  بـو مـنگـو افـتـخــارین صفـحه لـر اوزره قــلـم چـیـکـتـی
  "مـتـیـن" صاحب قــران وصـفـیـنی کویـلب فـخــر ایـتر لـیـکـن
  اونـیـنگ یـوزمـیـنگ صـفـاتـیـدن قـچـان بـیـرنی رقـم چـیـکـتی
   
   مـحــمــد امــیـن مــتـیـــن انـــد خــویـی
  منبع: http://www.babur.org

  ایـزگـو ســاوغــه

  ایـزگـو ســاوغــه

  ســــیـویـمـلـی مـیــهـــنـیـم ایـل ایـچـــره آ تـیــــنـگ فـــخــردوران دور          
       زمـــان کـوزگـــوســـیـده شـــوکــتـلـی تــصـــویـــریـنـگ نـمـایـان دور
  مـحـبـت نـامـه سـیـن شـاعــر سـیـنـیـنگ مـــد حـیـنـگ بـیـلــن بـاشــلـر
       اد ب یـپـــراغــیـــده  ایــزگــو صـفـــا تـیـنـگ شـــانـلـی عــنــوان دور
  نـیـــتـانـگ خـامـــم تـیـلـی وصـفـــیـنـگــده گـویـا بـولـســه بـلـبـلـد یـک
       کـه هــــرذره نـگ ا یـچـــیـنـده یـوزتـومـن گـلــشـن شــــگــوفــا ن دور
  چـــمـــن ده شــــبـــنـم ا یـنـجـــو ســــی بـیـزر گـلــــلــر قــبــا ســیـنـی
       کـوریـــب بـو کــورکـنـی نـرگــیــس قــــراغـی مـحــو و حـیــران دور
  چـــیـرایـلـی صـنـعــتـیـنـگ نـازکــلــیـگـی گــل بـرگـی گـه اوخـشــــر
       نـفــــاســــتـلـر اونــیـنـگ هـــر بـخـیـه ســیـدن جــلــوه افـشــــــان دور
  جـهـانـده عـــظــمـــتـیـنـگـنـی هــیـچ کـیـم انـکـــــار ا یـتــــا آ لــمــــس
       کـه دایـم شـانـلـی تـاریـخـیـنـگ قــویـاش یـنـگــلــیـغ درخــشـــــان دور
  چـیـکـیـب وحــد ت نـوا ســیــن حـــق ســاری مــردانـه یــول آ چـگـی
       بـو مـلـــت نـیـنـگ حــقـــیـقـی رهـــنـمـا ســـی قــوتــلـی قـــــرآن دور
  کـوریـنـگ نـی اوزگـه ریـش کـیـلـتـورد یـلـر جـوشـقـیـن قـیـام ایــلـب
       بـومـلـی قـــــوزغــالان نـیـنـگ بـیــشــیـگـی بــو جــوزجــــانـا ن دور
  بـشـــارت بـیـــرد یـلـــر ا ســـــلام پــیـــروز اولــگــا ئـیـن ایـــلــگــه
       بـو ایـزگـو ســاوغــه دن بــرچـه کـونـگــل لــر شـــاد و خـنـــدان دور
  وطـنــده تـیـنـچــیـلــیـک دورانـی پــارلـب کـیـلــگـوســــی مـــمـــکـن
       بـویـول ده صـــد ق ایـلـه بـیـل بـاغـــلـه گــن لــر اهـــل ایــمـــان دور
  قـــویـارمــیـز ربـنـا د یـب آ لــغـه آ دیــم اوزگـــادیــن قـــورقـــمـــای
       اولـــوغ  تـیــنـگــری تـعــا لـی بـیــز لــــره دا یـم نـگــهـــبـــــا ن دور
  ایـلات لـر حــرلـیـگـیـنـی اسـره گـیـمـیـز کـوز قـــرا ســــــیـــد یـــک
                                                       بـیـزه بـو اولـکـه نـیـنـگ هـر تـیـگـره تـاشـی رشـک رضـــوا ن دور
  اولـوس فـرهـنـگـیـنی خـوش یـشـنـه تـورمـیـز دل ســـوزیـن کـویـلـب
  ادب قـــامــــوســــیـده تـیـــل بـایـلـیـــگـی شــــمـشــــیــر بــــران دور


   مـحــمــد امــیـن مــتـیـــن انـــد خــویـی

  منبع: http://www.babur.org

  تیمور - بابر قانی بار

  ایللر ایچره، تنگری نینگ، سیوگن اله مانی بار
  سیوگن اله مانیده، گوزه ل تورکستانی بار
  گوزه ل تورکستانیده، کومکوک آسمانی بار
  کومکوک آسمانیده، هولکر و چولپانی بار
  اله مانی جان -تنیم، تینمه-ی اورر یوره گیم
  هربیر تامیریم ایچره، تیمور- بابر قانی بار
  یازه ی آلتین قلمده، بای دور بو یورت عالمده
  تورکستان اؤتمیشیده، سلطان و خاقانی بار
  گلب یاتگن گلباغی، زردن توله توپراغی
  علم و فن نی اوچاغی، کوپ-کوپ بیلیمدانی بار
  آدابلی اوغیل- قیزی، در و گوهر سؤزی
  هیچ اوچمه سین یولدوزی، یولدوزلی آسمانی بار
  فخر ایته من تیلیمگه، ایشانه من ایلیمگه
  اینتیله دی بیلیمگه، بیلیم دن قلقانی بار
  تیکیس - تیکیس یوللری ، ایپارلیدیر گللری
  هنرلی دور قوللری، قولیده امکانی بار
  بیر آچه-یلیک کوزیمیز، بیر قیله-یلیک سؤزیمیز
  بیر بوله-یلیک اؤزیمیز، ایلده کوپ داستانی بار
  یول بؤلسین و یول بؤلسین، تویغولری گل بؤلسین
  ایزگو - امید آرتیلگن، یولده کاروانی بار


  حرمتلی استاد عزیز فاریابی


  سوزلر آنگلمی:
  1. اله مان : آلامان، اۉز۔اۉزیدن تۉپلنگن مردم، خلایق، آدملر
  2. هولکر و چولپان : یولدوزلر آتی
  3. آلتین : زر، طلا
  4. قلقان : سپر
  5. ایپار : یخشی ایسلی ماده، مشک
  6. تویغو : احساس
  7. ایزگو : یخشی

  ماریا سزاوار
  سین موسن ؟
  ای قویاش ، عقلیمنی آلگان ، سین موسن؟
  کوگلومه اوتلارنی سالگان ، سین موسن؟
  نا ایله کپریک اوقین هریان آتیب
  سبزه لار اوستیگه یورگان ، سین موسن؟
  نیچه لرنی حسنینگا حیران قیلیب
  هر زمان قاشینگنی قاققان ، سین موسن؟
  باغ ارا عطرینگ ساچیب ، اوینب ، کولیب
  سرو نازیم ، جلوه قیلگان ، سین موسن؟
  لاله رخ ، بادام قباغیم ، دلبریم
  شول کیچه حالیمنی سورگان ، سین موسن
  کیم  وفا بنیاد ایلب ، رحم ایتیب
  بول شیرین گه لطف قیلگن ، سین موسن؟

  ماریا سزاوار

  علی شیر نوایی نینگ برچه سوزلری  سپاه فکریغه ایلنی قیلمه تباه
  کی ، تینگری قیلور ایشنی ، یوق کیم سپاه

  معناسی : ( سپاهنی اویلب ، خلقنی تباه قیلمه گین ایشنینگ اختباری ، سپاه ده ایمس ، بلکی تینگری اذنیده دیر ).